Kế hoạch và Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

 

Số:       /KH-THPT DTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ  Kế hoạch năm học 2019-2020 của trường THPT Dương Tự Minh;

Trường THPT Dương Tự Minh xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường các môn khoa học xã hội năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

         - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên có năng lực dạy giỏi;

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục trong nhà trường;

- Đánh giá thực trạng trình độ đội ngũ giáo viên của trường, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG)

         - Đối tượng tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang giảng dạy trực tiếp tại trường các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, GDCD, GDQPAN.

- Giáo viên tham gia dự thi cấp trường phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được Hiệu trưởng xác nhận; được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

2. Nội dung và hình thức tổ chức Hội thi.

Mỗi giáo viên tham dự Hội thi phải thực hiện hai phần thi có nội dung và hình thức như sau:

2.1. Thi kiểm tra năng lực

Thực hiện một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, bài thi viết, thời gian là 90 phút bằng hình thức tự luận.

2.2. Thi thực hành hai tiết dạy học

Mỗi giáo viên tham dự Hội thi phải thực hành dạy 2 tiết trong chương trình môn học tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức Hội thi xác định bằng hình thức bốc thăm.

3. Ban giám khảo Hội thi.

   Các đồng chí chuyên viên thuộc Sở GDĐT Thái Nguyên.

4. Thời gian tổ chức hội thi:

       * Thời gian:  Từ 31/12/2019  đến ngày 11/01/2020, cụ thể như sau:

+ Ngày 31/12/2019:  khai mạc Hội thi, giáo viên dự thi bài thi lý thuyết

          + Ngày 11/01/2020: thi giảng theo thời khóa biểu

* Địa điểm: Tại trường THPT Dương Tự Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với tổ nhóm chuyên môn

         -  Tuyên truyền về kế hoạch, điều lệ Hội thi.  Lập danh sách giáo viên tham gia Hội thi cấp trường.

-  Tổ chức động viên về vật chất và tinh thần, hỗ trợ về chuyên môn cho giáo viên tham dự Hội thi.

2. Đối với Công đoàn nhà trường

- Phát động phong trào thi đua tới toàn thể giáo viên, động viên, kích lệ giáo viên đăng ký tham gia Hội thi.

          - Tuyên truyền về Điều lệ Hội thi.

          - Động viên về vật chất và tinh thần đối với các giáo viên tham gia Hội thi.

3. Đối với nhà trường

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Đề thi; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội thi.

- Chuẩn bị kinh phí cho tổ chức Hội thi; kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện để phục vụ cho Hội thi.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau Hội thi.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (báo cáo);

- Tổ trưởng chuyên môn (thực hiện);

- Lưu VT;

- Website trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Vĩnh Thái

 

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

Số:        /QĐ-THPT DTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

 

          Căn cứ thông tư số 21/2010/BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Công văn số 1570/SGDĐT- GDTrH ngày 30/8/2019 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2019- 2020;

         

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020.

          Điều 2: Giao tổ trưởng các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Điều lệ này tại tổ, đơn vị.

          Điều 3: Các đồng chí trong Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên tham dự thi và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

 

Nơi nhận:

  • Sở GDĐT (b/c);
  • Như Điều 3 (thực hiện);
  •  
  • LưuVT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phan Vĩnh Thái

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-THPT DTM ngày 06/12/2019 )

 

I. Mục đích của Hội thi

1. Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp. Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học tập và rèn luyện.

3. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên, nghiệp vụ cho giáo viên, chuẩn bị lực lượng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.

II. Thời gian tổ chức

          Từ tuần 1 tháng 01 đến tuần 2 tháng 01 năm 2020

III. Nhiệm vụ của Ban tổ chức, Ban giám khảo và giáo viên dự thi

1. Ban tổ chức Hội thi: Có trách nhiệm:

- Chuẩn bị các văn bản của Hội thi.

- Thành lập, phân công và điều hành các tiểu ban chuẩn bị và phục vụ Hội thi đầy đủ, chu đáo.

2. Ban giám khảo

- Giám khảo coi thi lý thuyết do Hiệu trưởng lựa chọn.

- Giám khảo chấm thi thực hành giảng dạy do Phòng GDTrH Sở GDĐT lựa chọn

- Nhiệm vụ và quy chế làm việc của Hội đồng giám khảo theo quy chế hiện hành.

3. Đối với giáo viên dự thi

3.1. Đối tượng dự thi

- Là giáo viên các bộ môn đang trực tiếp giảng dạy tại trường THPT Dương Tự Minh

- Những giáo viên đã đạt 3 lần giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh không bắt buộc dự thi.

3.2. Điều kiện và yêu cầu dự thi

- Giáo viên dự thi phải đạt chuẩn đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận, được đánh giá xếp loại từ khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.

- Không trao đổi với giám khảo trước thời gian thi.

- Trong suốt thời gian diễn ra Hội thi, mỗi giáo viên phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình, khiêm tốn học hỏi và thực hiện đúng quy định của Hội thi.

IV. Nội dung thi

1. Thi kiểm tra năng lực chuyên môn (100% GV tham gia)

- Thi viết với thời gian làm bài 90 phút

- Nội dung thi trong chương trình cấp học của bộ môn giáo viên dự thi.

2. Thi thực hành

- Giáo viên được dự thi thực hành giảng dạy khi bài kiểm tra năng lực chuyên môn đạt từ 7,0 điểm trở lên.

- Những giáo viên đủ điều kiện thi thực hành sẽ thực hiện 02 tiết dạy (được bốc thăm trước 1 tuần) trong chương trình THPT theo khung chương trình của Ban tổ chức

- Những giáo viên đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh sẽ thực hiện 01 tiết dạy.

V. Cách đánh giá và xếp loại

1. Đánh giá

- Bài kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10

- Bài thực hành được đánh giá theo thang điểm 100

2. Xếp loại: giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường nếu tham gia đầy đủ cả hai phần thi và không vi phạm Điều lệ Hội thi:

          - Bài kiểm tra năng lực đạt từ 7,0 trở lên

- Bài giảng có tổng điểm 2 tiết dạy đạt 160 điểm trở lên, không có tiết nào dưới 65 điểm.

          VI. Khen thưởng, kỷ luật

          1. Khen thưởng

          Giáo viên tham gia Hội thi đạt loại giỏi được cấp giấy chứng nhận và nhận phần thưởng của Ban tổ chức Hội thi, mức thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ.

          2. Kỷ luật

          Giáo viên tham gia Hội thi vi phạm quy định trong Điều lệ này, tùy mức độ độ sẽ chịu kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền dự thi.

          3. Khiêu nại

          Giáo viên dự thi có quyền khiếu nại những vấn đề trong phạm vi Hội thi. Việc khiếu nại phải đúng người, đúng việc, có căn cứ và kịp thời.

          Ban tổ chức chỉ nhận đơn khiếu nại chậm nhất 01 ngày sau Hội thi

          Cá nhân giáo viên khiếu nại phải chịu trách nhiệm về đơn khiếu nại của mình./.

 

                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                          Phan Vĩnh Thái

 

Nguồn: thptduongtuminh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 78
Tháng 10 : 1.145
Năm 2021 : 26.926