Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2015-2016

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  22/KH-THPT DTM

 

Thái Nguyên, ngày 29  tháng  9  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng-an ninh năm học 2015-2016

                     

 

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN; Công văn số 1049/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016; Căn cứ Công văn số: 1201 /SGDĐT-PCHSSV ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện công tác GDQP-AN các trường phổ thông năm học 2015-2016. Trường THPT Dương Tự Minh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDQP - AN năm học 2015-2016 như sau:

I. Nhiệm vụ trong tâm :                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển chọn và cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành GDQPAN theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm chuẩn hoá đội ngũ giáo viên GDQPAN theo quy định.        

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên xây dựng các kế hoạch quân sự, quốc phòng cho lực lượng tự vệ.

2. Phương pháp giảng dạy

+ Nội dung học lý thuyết sử dụng các phương pháp dạy học: Giảng giải, thuyết trình, thảo luận, đàm thoại, sao cho người học hứng thú, tự giác, tích cực. Giáo viên cần sử dụng khoa học công nghệ để thiết kế nội dung dạy học và phương pháp dạy học, đưa ra các câu hỏi cần theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tăng cường thảo luận, đàm thoại, trao đổi giao tiếp giữa thầy và trò, ngư­ời học phải tập trung phải suy nghĩ, tham gia giải quyết vấn đề. Tạo ra các tình huống để học sinh độc lập suy nghĩ, hoặc có thể giải quyết theo nhóm.

Nội dung học thực hành: Giáo viên phải thuần thục động tác, vừa giảng vừa thực hiện động tác mẫu, vừa sử dụng phương pháp thị phạm, làm mẫu, thuyết trình, giảng giải cùng sử dụng các dụng cụ trực quan và phương tiện dạy học hiện đại để giảng dạy thực hành.

3. Kế hoạch giảng dạy

Căn cứ Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của bộ GDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp Trung học phổ thông. Căn cứ vào điều kiện thực tế của môn học, điều kiện của nhà trường nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc phân phối chương trình cho cả cấp học là 105 tiết, trong đó lớp 10: 35 tiết, lớp 11: 35 tiết, lớp 12: 35 tiết. Hoàn thành phê duyệt kế hoạch giảng dạy GDQPAN năm học 2015-2016 theo đúng thời gian qui định ( trước ngày 15/10/2015)

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả, thi học sinh giỏi, miễn học môn học GDQPAN.

- Về kiểm tra, đánh giá kết quả: Thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Thi học sinh giỏi: Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường để chuẩn bị bồi dưỡng cho đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDQPAN.

- Miễn học môn GDQPAN: Thực hiện theo Điều 12 của Thông tư số 58/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.

5. Chế độ bồi dưỡng giờ giảng, trang phục

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 6937/VP-NC ngày 06/8/2015 về việc triển khai thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015. Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN.

- Chế độ giờ giảng: Giáo viên giảng dạy GDQPAN được hưởng 1% mức lương cơ sở cho một tiết giảng.

- Chế độ trang phục: Giáo viên chuyên trách môn GDQPAN năm đầu tiên được cấp một bộ trang phục xuân hè, một bộ trang phục thu đông và một bộ trang phục dã chiến kiểu dáng GDQPAN, dây lưng, mũ kê-pi, mũ cứng, mũ mềm, giầy da, giầy vải, bít tất, biển tên phù hiệu cấp học và trình độ đào tạo. Từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm được cấp một bộ trang phục xuân hè hoặc một bộ trang phục thu đông, giầy, mũ, dây lưng, bít tất; trang phục dã chiến 03 năm cấp 01 lần kề từ lần cấp đầu tiên.

3. Chế độ thanh tra, kiểm tra

Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, dự giờ đối với giáo viên giảng dạy GDQPAN.

II. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường tổ chức triển khai thực hiện cụ thể đối với từng nội dung hoạt động và bám sát Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và nội dung hướng dẫn của Công văn số: 1201 /SGDĐT-PCHSSV ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện công tác GDQP-AN các trường phổ thông năm học 2015-2016.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 205-2016 của trường THPT Dương tự Minh yêu cầu các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện nghiem túc kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

-    Sở GD&ĐT (báo cáo);

-    Ban Giám hiệu (chỉ đạo); 

-    Tổ NN-GD (thực hiện);              

-    Công đoàn, Đoàn thanh niên (phối hợp);                           

-    Lưu: VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Vĩnh Thái

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 58
Tháng 07 : 789
Năm 2022 : 38.522