Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kt-kđclgd năm học 2015-2016

         SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


           Số: 26/KH-THPT DTM                       Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Năm học 2015-2016

 

Căn cứ Chỉ thị số 3131 /CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016;

Căn cứ  công văn số 4850/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/9/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016;

Căn cứ  công văn số 1200/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/9/2015 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016;

Trường THPT Dương Tự Minh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016 như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác khảo thí và KĐCLGD của nhà trường.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra học kỳ trong năm học 2015-2016 đảm bảo đánh giá trung thực chất lượng giáo dục.

3. Tiếp tục triển khai công tác Kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

A. Công tác Khảo thí

1. Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường và tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh:

- Có kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi theo đúng quy định.

- Tham gia tích cực có hiệu quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn văn hoá lớp 9, 10, 11, 12; thi giải toán bằng Máy tính cầm tay môn Toán lớp 9, lớp 12 bổ túc THPT và thi giải toán bằng Máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học lớp 10, 11, 12 THPT theo kế hoạch của Sở. Cụ thể như sau:

+  Ngày 13/10/2015 thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, GDCD, GD QP-AN, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học và thi Giải toán bằng Máy tính cầm tay môn Toán các lớp 9, 12 bổ túc THPT; thi giải toán bằng máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học lớp 12 THPT.

+ Ngày 05/4/2016 thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá lớp 9, 10, 11; thi giải Toán bằng Máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học lớp 10, 11.

2. Tham gia kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh vào lớp 10

Quán triệt Quyết định số 3538/QĐ- BGDĐT ngày 9/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt Phương án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015, tiếp tục tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ để tuyển sinh, cụ thể:

- Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về Kỳ thi.

- Thực hiện đánh giá và tổ chúc rút kinh nghiệm những hạn chế của các kỳ thi trước trên cơ sở đó khắc phục và tham gia tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

- Quán triệt đầy đủ các văn bản, quy chế thi của bộ GDĐT ban hành. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên tránh những sai sót có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

- Tổ chức tập huấn về công tác coi thi, chấm thi để cán bộ, giáo viên nắm vững quy định của quy chế, thực hiện tốt các khâu của kỳ thi.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia tổ chức Kỳ thi.

 - Làm tốt việc cho học sinh đăng ký dự thi, đảm bảo dữ liệu chính xác không sai sót, chuyển dữ liệu về Sở kịp thời, an toàn.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ trong nhà trường.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra học kỳ và thi thử cho HS làm quen với kỳ thi chính thức.

- Hướng dẫn học sinh thực hành tốt các khâu trong kỹ thuật thi trắc nghiệm: Kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, kỹ thuật tô bài làm; tô, ghi mã đề thi, số báo danh. Hạn chế mức thấp nhất các sai sót trong việc làm bài trắc nghiệm.

           - Hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 theo kế hoạch của Sở.

3. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ:

 - Thực hiện theo Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Có kế hoạch quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ của đơn vị theo đúng qui định.

B. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục:

1. Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về Kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục để mỗi cán bộ quản lý giáo dục, mỗi giáo viên đều có những hiểu biết cần thiết về Kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được, tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học về lĩnh vực KĐCLGD có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, của trường và đảm bảo yêu cầu của Sở GDĐT.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với nhà trường. Bảo quản hồ sơ KĐCLGD và thực hiện công khai kết quả KĐCLGD theo quy định.        

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016 của trường TPT Dương Tự Minh yêu cầu các bộ phận có liên quan của nhà trường triển khai; quán triệt đến mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong  trường thực hiện theo đúng Kế hoạch.

                                                                                                                  

      Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

       - Các tổ CM và tổ Văn phòng (thực hiện);                                                                      

       -  Công đoàn và Đoàn thanh niên (phối hợp);

       - Lưu: VP.                                                                                               Phan Vĩnh Thái                                                                                                          

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 91
Tháng 10 : 673
Năm 2022 : 420.338