Thời khóa biểu

Thực hiện từ ngày 03/10/2016

Trường

THPT DƯƠNG TỤ MINH
Học kỳ I năm học 2016- 2017
                                                                  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
                                                                                                                Có giá trị từ ngày 02/10/2016
Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6
  1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
  2 LýBS - NGỌC NN - HUYỀN(A) ĐỊA - NGUYÊN TOÁN - V.HƯƠNG VĂN - HOA GDTC - THẮNG TOÁN - THƯƠNG GDTC - PHÒNG NN - HẰNG(A) HÓA - V.HỒNG TOÁN - NGA LýBS - THÀNH LýBS - HUẾ SINH - HƯƠNG VĂN - Đ.VÂN TOÁN - HÀ ĐỊA - LINH NN - THƠM GDTC - LONG VĂN - H.VÂN TOÁN - THÙY
Thứ 2 3 VănBS - THUNG TIN - ĐĂNG TOÁN - HẰNG LÝ - HỒNG VănBS - HOA TIN - HÀ(TIN) SINH - HÀ(S) NN - LAN HÓA - V.HỒNG LÝ - THÀNH SINH - YẾN(S) NN - HẰNG(A) GDTC - PHÒNG ToaBS - ĐỊNH LýBS - HUẾ HÓA - HÀ(H) ToaBS - THÙY SỬ - LÊ TIN - HUYẾN VĂN - H.VÂN NN - HUYỀN(A)
  4 VĂN - THUNG LýBS - THÁI VĂN - YẾN(V) NN - GIANG HÓA - TUYÊN LýBS - HỒNG NN - LAN VĂN - MỴ SINH - HÀ(S) ToaBS - NGA VĂN - Đ.VÂN HóaBS - THỦY(H) TOÁN - YẾN SỬ - ANH TOÁN - ĐỊNH VĂN - T.HỒNG SINH - YẾN(S) TOÁN - HÀ TOÁN - HUYỀN GDTC - LONG GDQP - CHUNG
  5 TOÁN - HẰNG HÓA - THỦY(H) LýBS - THÁI HÓA - TUYÊN SỬ - ANH NN - GIANG LÝ - HỒNG LÝ - THÀNH TOÁN - YẾN SINH - YẾN(S) VĂN - Đ.VÂN TOÁN - HÀ VĂN - YẾN(V) VĂN - MỴ NN - HẰNG(A) VĂN - T.HỒNG GDQP - CHUNG TIN - HUYẾN NN - HUYỀN(A) ToaBS - HUYỀN TIN - ĐĂNG
  1 SINH - HÀ(S) GDTC - THẮNG NN - CHẤT ĐỊA - NGUYÊN ToaBS - THƯƠNG LÝ - HỒNG NN - LAN TOÁN - YẾN VĂN - MỴ LÝ - THÀNH ToaBS - NGA TOÁN - HÀ VĂN - YẾN(V) TOÁN - ĐỊNH GDTC - PHÒNG ĐỊA - LINH SỬ - LÊ VĂN - T.HỒNG SINH - HƯƠNG TOÁN - HUYỀN VĂN - H.VÂN
  2 HÓA - THỦY(H) TIN - ĐĂNG GDTC - THẮNG LÝ - HỒNG ĐỊA - NGUYÊN ToaBS - THƯƠNG GDQP - LONG GDQP - CHUNG VĂN - MỴ TOÁN - NGA NN - HẰNG(A) KTCN - TIẾN TOÁN - YẾN GDTC - PHÒNG ToaBS - ĐỊNH SỬ - LÊ TOÁN - THÙY VĂN - T.HỒNG TOÁN - HUYỀN SINH - HƯƠNG VĂN - H.VÂN
Thứ 3 3 GDTC - THẮNG NN - HUYỀN(A) VĂN - YẾN(V) VănBS - HOA GDCD - TR.HÀ HÓA - TUYÊN ĐỊA - NGUYÊN SINH - HÀ(S) TOÁN - YẾN NN - HẰNG(A) LÝ - THÀNH SINH - YẾN(S) NN - LAN TIN - HUYẾN SỬ - ANH TOÁN - HÀ NN - THƠM SINH - HƯƠNG HÓA - HÀ(H) VĂN - H.VÂN ĐỊA - LINH
  4 SỬ - ANH KTNN - HẢI VănBS - YẾN(V) TIN - ĐĂNG VĂN - HOA GDCD - TR.HÀ GDTC - THẮNG LýBS - THÀNH KTCN - BÌNH VĂN - THUNG ĐỊA - LINH GDTC - PHÒNG GDCD - P.THỦY NN - LAN HóaBS - THỦY(H) GDTC - LONG HÓA - HÀ(H) TOÁN - HÀ GDQP - CHUNG NN - HUYỀN(A) TOÁN - THÙY
  5 ĐỊA - NGUYÊN VănBS - THUNG GDQP - LONG HÓA - TUYÊN NN - HUYỀN(A) VănBS - HOA KTNN - HẢI ToaBS - THÙY GDQP - CHUNG KTCN - BÌNH SINH - YẾN(S) LÝ - THÀNH HóaBS - THỦY(H) GDCD - P.THỦY NN - HẰNG(A) HÓA - HÀ(H) GDCD - TR.HÀ NN - THƠM TIN - HUYẾN SỬ - HUẾ(S) TIN - ĐĂNG
  1 ToaBS - HẰNG VĂN - THUNG SINH - HÀ(S) GDTC - THẮNG LýBS - HỒNG NN - GIANG HÓA - TUYÊN GDTC - PHÒNG LÝ - THÀNH TOÁN - NGA HÓA - V.HỒNG GDQP - CHUNG NN - LAN VĂN - MỴ TOÁN - ĐỊNH GDCD - TR.HÀ SINH - YẾN(S) HÓA - HÀ(H) KTCN - TIẾN TOÁN - HUYỀN NN - HUYỀN(A)
  2 AnhBS - GIANG ToaBS - HẰNG HÓA - TUYÊN SINH - HÀ(S) GDTC - THẮNG ĐỊA - NGUYÊN VĂN - YẾN(V) VĂN - MỴ GDTC - PHÒNG HóaBS - THỦY(H) TOÁN - NGA LÝ - THÀNH HÓA - V.HỒNG TOÁN - ĐỊNH VĂN - Đ.VÂN GDQP - CHUNG NN - THƠM SỬ - LÊ HÓA - HÀ(H) NN - HUYỀN(A) LÝ - HUẾ
Thứ 4 3 TIN - ĐĂNG LÝ - NGỌC ToaBS - HẰNG ĐỊA - NGUYÊN TOÁN - THƯƠNG HÓA - TUYÊN VĂN - YẾN(V) NN - LAN VĂN - MỴ VĂN - THUNG KTCN - TIẾN VĂN - Đ.VÂN TOÁN - YẾN LÝ - HUẾ GDQP - CHUNG NN - THƠM HÓA - HÀ(H) GDCD - TR.HÀ ToaBS - HUYỀN GDCD - P.THỦY SINH - YẾN(S)
  4 LÝ - NGỌC ĐỊA - NGUYÊN TIN - ĐĂNG VĂN - HOA NN - HUYỀN(A) TOÁN - THƯƠNG NN - LAN HóaBS - V.HỒNG TOÁN - YẾN LýBS - THÀNH TIN - HÀ(TIN) TIN - HUYẾN SỬ - ANH GDTC - PHÒNG HÓA - THỦY(H) SỬ - LÊ VănBS - T.HỒNG NN - THƠM VĂN - H.VÂN KTCN - BÌNH GDCD - P.THỦY
  5 ĐỊA - NGUYÊN NN - HUYỀN(A) LÝ - NGỌC TOÁN - V.HƯƠNG TIN - HÀ(TIN) VĂN - HOA TOÁN - THƯƠNG TOÁN - YẾN HóaBS - V.HỒNG GDCD - P.THỦY VĂN - Đ.VÂN SỬ - ANH TIN - HUYẾN HÓA - THỦY(H) LÝ - HUẾ VănBS - T.HỒNG KTCN - BÌNH GDQP - CHUNG SỬ - LÊ TIN - ĐĂNG VĂN - H.VÂN
  1 TOÁN - HẰNG GDTC - THẮNG NN - CHẤT TOÁN - V.HƯƠNG HÓA - TUYÊN VĂN - HOA AnhBS - LAN TOÁN - YẾN SINH - HÀ(S) VĂN - THUNG GDQP - CHUNG GDTC - PHÒNG VĂN - YẾN(V) LýBS - HUẾ KTCN - TIẾN VĂN - T.HỒNG GDTC - LONG ToaBS - HÀ SINH - HƯƠNG ĐỊA - LINH TOÁN - THÙY
  2 GDTC - THẮNG LÝ - NGỌC TOÁN - HẰNG TIN - ĐĂNG KTNN - HẢI VĂN - HOA HÓA - TUYÊN SINH - HÀ(S) TOÁN - YẾN VĂN - THUNG TOÁN - NGA NN - HẰNG(A) VĂN - YẾN(V) NN - LAN GDTC - PHÒNG KTCN - TIẾN TOÁN - THÙY VĂN - T.HỒNG GDTC - LONG GDQP - CHUNG LÝ - HUẾ
Thứ 5 3 NN - GIANG TOÁN - HẰNG GDTC - THẮNG SỬ - ANH AnhBS - LAN ĐỊA - NGUYÊN GDCD - TR.HÀ HÓA - V.HỒNG LÝ - THÀNH NN - HẰNG(A) GDTC - PHÒNG VĂN - Đ.VÂN ToaBS - NGA ĐỊA - LINH LÝ - HUẾ TOÁN - HÀ VĂN - T.HỒNG SINH - HƯƠNG NN - HUYỀN(A) TIN - ĐĂNG HÓA - HÀ(H)
  4 VĂN - THUNG GDQP - CHUNG GDCD - TR.HÀ NN - GIANG TIN - HÀ(TIN) GDTC - THẮNG VănBS - YẾN(V) KTCN - BÌNH ĐỊA - NGUYÊN GDTC - PHÒNG HÓA - V.HỒNG TOÁN - HÀ SINH - HƯƠNG VĂN - MỴ VĂN - Đ.VÂN TIN - HUYẾN NN - THƠM GDTC - LONG LÝ - NGỌC TOÁN - HUYỀN NN - HUYỀN(A)
  5 LÝ - NGỌC GDCD - TR.HÀ SỬ - ANH GDQP - LONG NN - HUYỀN(A) NN - GIANG ĐỊA - NGUYÊN TIN - HÀ(TIN) NN - HẰNG(A) TOÁN - NGA LýBS - THÀNH HÓA - V.HỒNG GDQP - CHUNG VĂN - MỴ VĂN - Đ.VÂN NN - THƠM TIN - ĐĂNG TIN - HUYẾN TOÁN - HUYỀN HÓA - HÀ(H) KTCN - BÌNH
  1 TIN - ĐĂNG VĂN - THUNG AnhBS - CHẤT ToaBS - V.HƯƠNG ĐỊA - NGUYÊN AnhBS - GIANG ToaBS - THƯƠNG NN - LAN SỬ - LÊ TOÁN - NGA GDTC - PHÒNG TOÁN - HÀ ĐỊA - LINH TOÁN - ĐỊNH SINH - HƯƠNG GDTC - LONG LÝ - HUẾ VănBS - T.HỒNG GDCD - P.THỦY SỬ - HUẾ(S) SINH - YẾN(S)
  2 NN - GIANG VĂN - THUNG ĐỊA - NGUYÊN GDTC - THẮNG TOÁN - THƯƠNG GDQP - LONG LýBS - HỒNG LÝ - THÀNH HÓA - V.HỒNG GDTC - PHÒNG TOÁN - NGA VĂN - Đ.VÂN NN - LAN HóaBS - THỦY(H) TOÁN - ĐỊNH TOÁN - HÀ VĂN - T.HỒNG KTCN - TIẾN ĐỊA - LINH SINH - HƯƠNG SỬ - HUẾ(S)
Thứ 6 3 VĂN - THUNG HÓA - THỦY(H) KTNN - HẢI AnhBS - GIANG LÝ - HỒNG TIN - HÀ(TIN) GDTC - THẮNG HÓA - V.HỒNG GDTC - PHÒNG ĐỊA - LINH NN - HẰNG(A) VĂN - Đ.VÂN LÝ - HUẾ NN - LAN GDCD - P.THỦY LÝ - NGỌC VĂN - T.HỒNG TOÁN - HÀ SỬ - LÊ HÓA - HÀ(H) GDTC - LONG
  4 TOÁN - HẰNG ĐỊA - NGUYÊN TIN - ĐĂNG GDCD - TR.HÀ GDTC - THẮNG TOÁN - THƯƠNG VĂN - YẾN(V) GDCD - P.THỦY NN - HẰNG(A) SỬ - LÊ LÝ - THÀNH SINH - YẾN(S) GDTC - PHÒNG KTCN - TIẾN TIN - HUYẾN SINH - HƯƠNG TOÁN - THÙY LÝ - NGỌC VănBS - H.VÂN LÝ - HUẾ HÓA - HÀ(H)
  5 GDCD - TR.HÀ TOÁN - HẰNG VĂN - YẾN(V) LýBS - HỒNG GDQP - LONG KTNN - HẢI TIN - HÀ(TIN) ĐỊA - NGUYÊN LýBS - THÀNH SINH - YẾN(S) VĂN - Đ.VÂN NN - HẰNG(A) KTCN - TIẾN SINH - HƯƠNG HÓA - THỦY(H) TIN - HUYẾN TIN - ĐĂNG HÓA - HÀ(H) LÝ - NGỌC VănBS - H.VÂN ToaBS - THÙY
  1 HÓA - THỦY(H) TOÁN - HẰNG NN - CHẤT KTNN - HẢI TOÁN - THƯƠNG SINH - HÀ(S) TIN - HÀ(TIN) VĂN - MỴ GDCD - P.THỦY GDQP - CHUNG NN - HẰNG(A) ĐỊA - LINH TOÁN - YẾN LÝ - HUẾ SINH - HƯƠNG ToaBS - HÀ TOÁN - THÙY LÝ - NGỌC NN - HUYỀN(A) GDTC - LONG SỬ - HUẾ(S)
  2 KTNN - HẢI SINH - HÀ(S) TOÁN - HẰNG NN - GIANG VĂN - HOA SỬ - ANH LÝ - HỒNG VĂN - MỴ TIN - HÀ(TIN) HÓA - V.HỒNG SỬ - LÊ ToaBS - HÀ SINH - HƯƠNG HÓA - THỦY(H) NN - HẰNG(A) LÝ - NGỌC LÝ - HUẾ GDTC - LONG VĂN - H.VÂN NN - HUYỀN(A) TOÁN - THÙY
Thứ 7 3 GDQP - CHUNG AnhBS - HUYỀN(A) LÝ - NGỌC VĂN - HOA LÝ - HỒNG TOÁN - THƯƠNG SỬ - ANH TOÁN - YẾN ToaBS - THÙY TIN - HÀ(TIN) GDCD - P.THỦY HÓA - V.HỒNG LÝ - HUẾ TOÁN - ĐỊNH ĐỊA - LINH SINH - HƯƠNG SỬ - LÊ TOÁN - HÀ VĂN - H.VÂN TOÁN - HUYỀN GDTC - LONG
  4 NN - GIANG SỬ - ANH HÓA - TUYÊN VĂN - HOA SINH - HÀ(S) LÝ - HỒNG TOÁN - THƯƠNG SỬ - LÊ VĂN - MỴ NN - HẰNG(A) HóaBS - THỦY(H) GDCD - P.THỦY HÓA - V.HỒNG GDQP - CHUNG TOÁN - ĐỊNH NN - THƠM GDTC - LONG ĐỊA - LINH TOÁN - HUYỀN LÝ - HUẾ VănBS - H.VÂN
  5 SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT
Nguồn:thptduongtuminh.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 91
Tháng 10 : 673
Năm 2022 : 420.338