MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2019

     ĐẢNG BỘ TP THÁI NGUYÊN                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH        Thái Nguyên,  ngày    tháng 12 năm 2019

                                                                                                                            

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

 

Họ và tên:   ……………..              

Ngày sinh:  ……………….              

Chức vụ đảng:   ………………              

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:  ………………

Đơn vị công tác:    Trường THPT Dương Tự Minh

Chi bộ:                  Trường THPT Dương Tự Minh.

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

- Về đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,‚“tự chuyển hóa„ của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

          2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

          - Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

          - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

          - Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

          3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

 

          II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên) 

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm 

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục, chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

        IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

        V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

        VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

        IV - Tự nhận mức xếp loại chất lượng

        1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

        2. Xếp loại đảng viên:

                 

             NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                                                  

 

 

                       

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:  .................................................................................................................................................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:  ......................................................................................................

      

         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

      (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ..................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất mức xếp loại chất lượng: ……………………………………………………………………………

 

                                                             T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

                                                          (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………..………………….

     

                                                              T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

                                                          (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

     ĐẢNG BỘ TP THÁI NGUYÊN                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH       Thái Nguyên,  ngày    tháng 12 năm 2019            

                                                                          

 

PHIẾU TỰ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ

XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

 

STT

Tiêu chí đánh giá

Tự đánh giá cấp độ thực hiện

X.sắc

Tốt

TBinh

Kém

1

Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức. lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

 

 

 

 

1.1

- Về tư tưởng chính trị

 

 

 

 

1.2

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống

 

 

 

 

1.3

- Về ý thức tổ chức kỷ luật

 

 

 

 

1.4

- Về tác phong, lề lối làm việc

 

 

 

 

1.5

- Về đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân

 

 

 

 

2

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

2.1

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)

 

 

 

 

2.2

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm

 

 

 

 

2.3

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách

 

 

 

 

3

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

 

 

 

 

4

Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

 

 

 

 

5

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)

 

 

 

 

 

- Tự nhận mức xếp loại: …………………………………………………….

 

 

                                                                                        

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguồn:thptduongtuminh.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 48
Tháng 02 : 56
Năm 2023 : 1.504