Công văn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018