Công văn số: 1504/SGDĐT-CTTT ngày 18/9/2017 v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018