Hội nghị học tập Nghị quyết TW 5 Khóa XIII của Đảng.

Ngày 13-8-2022, Chi bộ trường THPT Dương Tự Minh đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Hứa Thị Thắng- Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được đồng chí Nguyễn Thị Chất- Chi ủy viên- Phụ trách công tác tuyên giáo của chi bộ đã quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII. 

Đ/c Nguyễn Thị Chất- UVBCH chi bộ phụ trách công tác tuyên giáo quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW và triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5- BCHTW Đảng  khóa XIII.

Theo đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” đảng viên đã nắm rõ các quan điểm về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai” đó là:

Thứ nhất: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Thứ hai: Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Thể chế chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư:  Nâng cao vai trò và năng lực các cơ quan tư pháp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai. Đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế; được quy hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý với tầm nhìn dài hạn, hài hòa lợi ích giữa các thế hệ, các vùng miền giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng- an ninh; phát triển văn hóa, giáo dục, thể thao, bảo vẹ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Thứ năm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.

Học tập Học tập Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ngày 16/6/2022 đảng viên đã nắm được một số vấn đề như:

Thứ nhất: Quan điểm chỉ đạo:Theo hướng phát triển: nông nghiệp sinh thái; nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Nông dân có vị trí quyết định; Nông nghiệp là lợi ích quốc gia; nông thôn hiện đại và trách nhiệm là của cả hệ thông chính trị.

Thứ hai:  Mục tiêu tầm nhìn: Nông dân có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao; Nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững; Nông thôn phát triển toàn diện

Thứ ba: Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp là: Nâng cao vai trò vị thế của nông dân; Phát triển nông nghiệp hiệu quả, theo hướng sinh thái, nông thôn nhiện đại gắn với đô thị hóa; Hoàn thiện thể chế chính sách; Tạo đột phá trong ứng dụng KHCN; Quản lí tài nguyên bảo vệ môi trường; Chủ động hợp tác quốc tế và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lí Nhà nước, phát huy via trò của mặt trận Tổ quốc, hội nông dân.

Cũng tại hội nghị, toàn thể đảng viên trong chi bộ đã được đồng chí Hứa Thị Thắng- Bí thư chi bộ quán triệt chuyên đề về Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“ và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII.

Đ/c Hứa Thị Thắng- Bí thư chi bộ quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW và triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5- BCHTW Đảng khóa XIII.

        Học tập Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“ Cán bộ đảng viên đã nắm bắt được một số vấn đề chính trong quản chỉ đạo của Đảng đó là: “ kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững trắc của nền kinh tế quốc dân”; “ kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế là trọng tâm, bao gồm lợi ích của thành viên, tập thể và Nhà nước, đồng thời coi trọng lợi ích chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn”; Kinh tế tập thể phát triển dựa trên sở hữu riêng của thành viên và sở hữu chung của tập thể hoạt động theo nguyên tắc đối nhân, không phụ thuộc vào vốn góp; phân phối theo mứ độ tham gia dịch vụ, theo hiệu quả lao động và theo vốn góp. Khuyến khích việc tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản chung trong tổ chức kinh tế tập thể”… Với các mục tiêu như: Đến năm 2030 cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hợp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Bảo đảm 60% tổ chức kinh tế đạt loại tốt, khá. Trong đó có ít nhất 50% tham gia chuỗi liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ và chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. Đến năm 2045 phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoaatj động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 70% tham gia các chuỗi liên kết. Phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã quốc tế(ICA) công nhận.

Học tập Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” đồng chí Hữa Thị Thắng đã thông tin đến hội nghị những kết quả đạt được trong thời gian qua như: công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt đảng, công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng kỷ luật của nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng lên. Công tác phát triển đảng được chú trọng, chất lượng đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ học vấn chuyên môn, lý luận chính trị được nâng cao… Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị quyết đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân như: Chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, chưa kịp thời bổ sung quy chế làm việc, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại còn hạn chế; một số cấp ủy chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; một bộ phận đảng viên năng lực trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh phê và tự phê yếu, chưa gương mẫu, sống thực dụng, suy thoái chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng. Cơ cấu đảng viên chưa hợp lý, tỷ lệ đảng viên trẻ chưa xứng với tiềm năng. Tất cả những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do: Nhận thức của một số cấp ủy, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa sâu sắc, toàn diện về vai trò vị trí, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, buông lỏng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, chưa thường xuyên rà soát, kiên quyết sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; công tác phát triển đảng một số nơi còn hạn chế, nặng về số lượng, chưa quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện thử thách đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng; một số quy định, hướng dẫn về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chậm được nghiên cứu, sử đổi, bổ sung phù hợp.

Cùng với những nội dung trên, đảng viên trong chi bộ cũng đã nắm bắt được các quan điểm của Đảng trong công tác về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới với những mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2025: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 200% thôn, bản có đảng viên. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới trong giai đoàn 2020-2025 đạt 3-4% tổng số đảng viên. Đến năm 2030: hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới trong giai đoàn 2025-2030 đạt 3-4% tổng số đảng viên.

Trước khi kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị chất đã hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó mỗi đ/c đảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu các Nghị quyết và hoàn thành bài thu hoạch(viết tay) trước ngày 25 tháng 8 năm 2022.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó mỗi cá nhân chủ động rèn luyện, tu dưỡng đưa việc học tập các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên trong chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tác giả: Minh Tiến
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 46
Tháng 09 : 3.158
Năm 2022 : 419.663