HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện chỉ đạo của Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên, Kế hoạch hoạt động của chi bộ trong công tác tuyên giáo. Trong 4 buổi chiều từ ngày 11/5/2021 đến ngày 14/5/2021 Chi bộ trường THPT Dương Tự Minh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức đã được đ/c Phan Vĩnh Thái-Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Nguyễn Thị Chất-Chi ủy viên-Phụ trách công tác tuyên giáo của chi bộ truyền đạt toàn bộ nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng qua 4 chuyên đề.

Đ/c Phan Vĩnh Thái-Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường trình bày các chuyên đề trong Nghị quyết.

Trong quá trình nghiên cứu học tập chuyên đề thứ nhất” những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” toàn thể Hội nghị đã nắm được:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới

- Tầm nhìn và định hướng phát triển

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đất nước nhanh, bền vững

- Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng phát triển mạnh khoa học và công nghệ

- Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

- Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân

- Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

- Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Ở nội dung nghiên cứu chuyên đề thứ hai, Hội nghị đã tập trung nghiên cứu “ Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế- Xã hội 10 năm 2021-2030”. Trong đó chủ đề chiến lược, quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, các đột phá chiến lược. Đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 10 năm được toàn thể Hội nghị rất quan tâm, nghiên cứu kỹ.

Đ/c Nguyễn Thị Chất-Chi ủy viên-Phụ trách công tác tuyên giáo trình bày các chuyên đề trong Nghị quyết

Ở nội dung chuyên đề thứ ba: “ Những nội dung cơ bản trong báo cáo của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII và tổng kết công tác xây dựng Đảng”  Hội nghị nghiên cứu, học tập những nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII; Nội dung tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021. Hội nghị tập chung nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung về những điểm mới của Đại hội XIII như:

- So với nhiệm kỳ Đại hội XII, lần này, Hội nghị đã bổ sung thêm cụm từ “nghiên cứu” bởi, cần phải nghiên cứu để hiểu thật sự sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như những điểm mới của Văn kiện lần này. Đồng thời nhận diện đầy đủ những khó khăn thách thức trong giai đoạn phát triển mới. Từ đó, củng cố niềm tin vững chắc vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

- Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII cần đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả, thực chất và an toàn. Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề xuất tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư chủ trì bằng hình thức trực tuyến, kết nối đường truyền tới cơ sở. Cán bộ, đảng viên ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo, không tham dự được Hội nghị trực tuyến toàn quốc, sẽ tham dự Hội nghị theo hình thức trực tiếp. Báo cáo viên của các hội nghị này là do đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp truyền đạt.

Nội dung cần nghiên cứu, học tập, quán triệt gồm: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Để khắc phục tình trạng hình thức, đối phó, trông chờ vào cấp trên, những nội dung trên cần được được nghiên cứu, học tập, quán triệt thường xuyên trong suốt cả nhiệm kỳ.

Sau 4 buổi nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Hội nghị chi bộ nhà trường đã thu được kết quả nhất định. Trước khi kết thúc. Toàn thể Hội nghị đã được cấp ủy thông qua Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng trong thời gian tới.

Tác giả: Minh Tiến
Nguồn: thptduongtuminh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 42
Tháng 06 : 1.386
Năm 2021 : 11.425